Symposia

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg organiseert jaarlijks een symposium over een actueel thema die het hart van de kwaliteit van zorg raakt. Het consortium wil daarmee een platform voor discussie creëren om thema's met de inbreng van velen een stap verder te brengen.

Sturen op kosten: patiënt, professional, politiek? (2013)

Onder dit thema organiseerden de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Raad voor Volksgezondheid en Zorg op 6 september 2013 een symposium over de noodzaak de zorguitgaven terug te dringen.

Ongeveer 140 deelnemers bogen zich in het Spoorwegmuseum over de centrale vragen: Moeten we de kosten meewegen in de beslissing of we zorg aan individuele patiënten al dan niet verlenen? En zo ja, wie moet dat doen: de patiënt, de professional of de politiek? De presentaties van dit symposium vindt u onderstaand. De inhoud van de bespreking is weergegeven in een symposiumpublicatie.

Foto verslag symposium 2013