De Veerkrachtige Zorgprofessional

Voor goede en veilige zorg en werkplezier

Vitale en veerkrachtige zorgprofessionals zijn essentieel voor duurzame, optimale en veilige patiëntenzorg. Daarom hebben we het vitaler en veerkrachtiger maken van zorgprofessionals als een van de belangrijke doelstellingen opgenomen in ons meerjarenplan 2021-2023. 

Hoe werkt het in de praktijk?

De umc’s willen van elkaar leren en kennis ontwikkelen om hun professionals vitaler te maken. Daarbij besteden ze aandacht aan zowel de ‘belastbaarheid’ (combinatie van fit/gezond, kwalificatie en motivatie) als de werkcontext (combinatie van taakeisen, regelruimte en sociale steun in het werk). Want een goede balans tussen persoon en werk zorgt voor goede prestaties, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

Wat willen we bereiken?

Binnen dit programma willen we in 2021 een overzicht krijgen van initiatieven en experimenten binnen en buiten de umc’s. We doen dat door middel van inventariserend onderzoek, maar ook door een invitational conference te organiseren op 1 oktober 2021. Daar gaan de umc’s met elkaar in dialoog over actuele ontwikkelingen en stappen die ze gezamenlijk willen zetten om hun professionals vitaler en veerkrachtiger te krijgen.

10 jaar NFU Kwaliteit

Online Invitational Conference via livestream

Online Invitational Conference via livestream

Vrijdag 26 juni 2020

13.30 - 15.30 uur (deel 1)

15.45 - 16.45 uur (deel 2)

Waardegedreven Zorg: een terugblik, een plaatsbepaling en een blik vooruit

Graag nodigt het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg u uit voor het online (via livestream) bijwonen van de invitational ‘Waardegedreven Zorg: een terugblik, een plaatsbepaling en een blik vooruit’.

De afgelopen jaren werkten de umc’s in gezamenlijkheid aan meer waarde voor de patiënt. Waar staan we en wat hebben we bereikt? Een invitational met inspirerende verhalen en voorbeelden van op de persoon toegesneden zorg. Klinisch leiders delen aansprekende praktijken en persoonlijke beschouwingen. Onder leiding van Emma Bruns (dagvoorzitter) blikken we terug en kijken we vooruit. We brengen inzichten en achterliggende principes in perspectief en reflecteren op een vruchtbaar vervolg. 

De invitational bestaat uit twee delen en is bedoeld voor zorgprofessionals, zorgmanagers en adviseurs waardegedreven zorg uit umc’s en genodigde relaties. Accreditatie voor dit invitational is aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing en V&VN.

Benieuwd naar de inhoud? Prof. dr. Jan Hazelzet en prof. dr. Jan Kremer geven onderaan deze pagina alvast een voorproefje.

 

Meld u nu aan via deze link

Na inschrijving ontvangt u van ons een link naar de livestream. Voor het volledige programma en een overzicht van sprekers klik hier.

 

Programma

Invitational Conference Waardegedreven Zorg

DEEL 1 Livestream:  13.30 – 15.30 uur

Voertaal: Nederlands

13.30    Welkom deel 1

Door dagvoorzitter Emma Bruns (Amsterdam UMC) en side kick Nico van Weert (NFU-consortium).

Blok 1  Klinisch leiders: aansprekende praktijken van waardegedreven zorg

Met o.a. Willem Jan Bos (St. Antonius Ziekenhuis en LUMC), Jan Hazelzet (Erasmus MC), Judith Huirne (Amsterdam UMC), Karin Kaasjager (UMCU), Marion v/d Kolk (Radboudumc), Barbara van Leeuwen (UMCG), Marieke Pierik (MUMC).

Blok 2  Programmaleiders: richting geven aan waardegedreven zorg

Met o.a. Rob Baatenburg de Jong (Erasmus MC), Michiel Rienstra (UMCG) & Piet ter Wee (Amsterdam UMC).

Gelardeerd met korte filmfragmenten van clinici op locatie: met o.a. Ramon Dykgraaf (Erasmus MC), Wouter van Furth (LUMC), Brigit de Jong (Amsterdam UMC).

Blok 3  Bestuurders: visie op waardegedreven zorg

O.l.v. Karin Kaasjager (UMCU) en Nico van Weert (NFU-consortium)  met o.a. vertegenwoordigers van umc’s en overheid.

15.30    Einde deel 1

Korte pauze van 15.30 – 15.45 uur

 

DEEL 2 Livestream: 15.45 tot 16.45 uur

Voertaal: Engels

15.45    Welkom deel 2 (Internationale paneldiscussie)

O.l.v. Greetje de Grooth (LUMC) en Nico van Weert (NFU-consortium).

Blok 4  Expertpanel: perspectief op inzichten, achterliggende principes en reflectie op vervolg

Met o.a. Boel Anderson Gare (Sweden), Glyn Elwyn (USA), Johan Thor (Sweden), Martine de Bruijne (Amsterdam UMC), Jan Hazelzet (Erasmus MC), Jan Kremer (Radboudumc), Bob Roozenbeek (ErasmusMC) en Piet ter Wee (Amsterdam UMC).

16.45    Einde deel 2

Ander gesprek tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar over samen beslissen

Waarover voeren ziekenhuizen en zorgverzekeraar het gesprek om de toepassing van Samen Beslissen zo goed mogelijk te stimuleren en faciliteren? Zorgprofessionals en zorgverkopers uit ziekenhuizen spraken hierover met medisch adviseurs en zorginkopers van twee zorgverzekeraars in een klein onderzoek naar de investering en financiële consequenties van de implementatie van samen beslissen in de patiëntenzorg, in een project geïniteerd door het consortium samen met CZ en Zilveren Kruis.

Het devies is: trek samen op om samen beslissen in de zorg gemeengoed te maken. Maak als ziekenhuis en als zorgverzekeraar je ambities in dezen concreet en draag die naar elkaar uit. Kom op basis daarvan samen tot afspraken over doelstellingen en het zichtbaar maken van de realisatie daarvan. Onderscheid als zorgverzekeraar verschillende fasen waarin een ziekenhuis zich voor samen beslissen bevindt, en met verschillende financieringsmogelijkheden. En onderzoek samen de mate van (on)bedoelde verschuiving van zorg naar andere centra en eerstelijn.

Lees het hele rapport van het MUMC+ die dit project uitvoerde.
 

Voorstudie kansrijke agenda Anders Verantwoorden

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg zoekt nieuwe manieren van verantwoorden om publiek en belanghebbenden te laten zien hoe het met kwaliteit van zorg in umc’s is gesteld. USBO (Universiteit Utrecht) en Nivel hebben in opdracht van het consortium verkend welke richtingen het meest veelbelovend zijn om transparant verantwoorden en betere zorg hand in hand te laten gaan.

Dat zijn: werken aan vertrouwen onder belanghebbenden, een directere relatie met betrokkenen uit de omgeving, en leren en verbeteren in de zorg. Richtingen waarin we met stakeholders verder willen werken aan mogelijke antwoorden op het advies Blijk van vertrouwen - Anders Verantwoorden in de zorg van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (mei 2019).

Lees het hele rapport van deze voorstudie.

Experiment ZIRE: Zinvolle Registratie

Radboudumc, Rijnstate en UMCG experimenteren met het reduceren van het aantal kwaliteitsmetingen tot een kernset van kwaliteitsindicatoren die er toe doen, dat wil zeggen daadwerkelijk gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen en van toegevoegde waarde zijn voor patiënten. Gedurende het experiment ZIRE creëren we ruimte o.a. door kwaliteitsindicatoren tijdelijk los te laten. De hypothese is dat met het verminderen van te registreren kwaliteitsinformatie meer tijd vrij komt voor patiëntenzorg, aandacht voor de patiënt en hun naasten en voor het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen en dat het plezier en motivatie voor kwaliteitszorg van zorgverleners vergroot.

Van registratielast naar meer motivatie voor kwaliteitszorg en meer kwaliteitsverbeteringen
Ziekenhuizen leggen jaarlijks zeer uitgebreid verantwoording af over de kwaliteit van de geleverde zorg, zowel extern als intern. Dit levert een enorme registratielast op en bovendien ervaren zorgverleners deze kwaliteitsuitvragen vaak als weinig relevant; ze betekenen te weinig voor het eigen kwaliteitsbeleid. Daarnaast vindt er de nodige verspilling plaats door inefficiëntie in het proces van bronregistratie tot transparantie bij alle belanghebbenden.

Zorgverleners vragen zelf ruimte om te kunnen werken aan het continu verbeteren van kwaliteit van zorg. Zij ervaren kwaliteitsinformatie als zinvol als het hen helpt te werken aan optimale kwaliteit van zorg en continue verbetering hiervan. In het experiment hebben zorgverleners, samen met patiënten een kernset van zinvolle kwaliteitsindicatoren geselecteerd; overige registraties worden losgelaten en/of efficiënter ingericht. Het werken met een zinvolle set en reductie van registratielast zullen  bijdragen aan het plezier en de motivatie van zorgverleners voor kwaliteitszorg.

Regeldruk verminderen en Actieplan (Ont)regel de Zorg
Het verminderen van de regeldruk in de zorg en daarmee meer tijd vrijmaken voor de patiëntenzorg en het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen staat inmiddels prominent op de agenda van het ministerie VWS. Experiment ZIRE is geselecteerd in het VWS-programma ‘Innovatie Plaats Cure’, waarbinnen een aantal zorgaanbieders experimenteerruimte krijgen om regeldruk te verminderen. Het programma van VWS kent inmiddels een actieplan (Ont)regel de Zorg, waarin experiment ZIRE als goed voorbeeld is opgenomen bij Experimenteerruimte. VWS ondersteunt het experiment en heeft actief gefaciliteerd bij het creëren van ruimte bij het aanleveren van verplichte kwaliteitsuitvragen van IGJ.

Experimenteerders
In het experiment wordt op kleine schaal geëxperimenteerd, namelijk in drie ziekenhuizen met specifieke focusgebieden per ziekenhuis:

 • Radboudumc met afdeling IC
 • Rijnstate met oncologieketens (prostaat, maag en darm)
 • UMCG met afdeling Hematologie en thema Kwetsbare ouderen

Focus op uitkomstindicatoren
In de voorbereidingen voor de start van het experiment zijn de kwaliteitsindicatoren per focusgebied in kaart gebracht. Vervolgens zijn de kernsets van door zorgprofessionals en patiënten als zinvol ervaren kwaliteitsparameters opgezet. Hierbij is gebruik gemaakt van interviews, een delphi-studie, focusgroepen en consensusbijeenkomsten. De geselecteerde kernsets bestaan grotendeels uit medische en verpleegkundige uitkomsten van zorg en patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen. Met de ontwikkelde kernsets wordt kwaliteit van zorg op een hoger niveau getild en wordt verantwoording afgelegd over de kwaliteit van zorg. Een weergave van het ontwikkelproces en de inhoud van de kernsets staan in het artikel ‘Registratielast: laat de teugels vieren. Experimenteren met slechts een minimale set indicatoren’ in  Medisch Contact 41, oktober 2018.

Met de IGJ zijn constructieve gesprekken gevoerd over het experiment en hebben we per deelnemend ziekenhuis een akkoord over het aanleveren van de geformuleerde kernsets per focusgebied voor de duur van het experiment.

Parallel is een nulmeting gedaan naar motivatie voor kwaliteitszorg, objectieve en subjectieve registratielasten. Data hiervoor is verzameld met een vragenlijst, observaties en interviews op de betreffende afdelingen en in de ketens. Gedurende het experiment worden herhaalde metingen gedaan om te evalueren of de registratielasten daadwerkelijk afnemen, of professionals meer plezier en motivatie voor kwaliteitszorg ervaren en of zij meer ruimte ervaren voor het werken aan kwaliteitsverbeteringen, of er daadwerkelijk kwaliteitsverbeteringen plaatsvinden en of kwaliteit van zorg, patiëntuitkomsten en patiëntervaringen beter worden.

Implementatie kernsets
Medio 2018 is gestart met de implementatie van de kernsets en het loslaten van de overige indicatoren. In elk ziekenhuis is voor de focusgebieden een werkgroep gevormd bestaande uit betrokken zorgverleners, managers, kwaliteitsmedewerkers en patiënten. Voor de implementatie wordt per ziekenhuis gebruik gemaakt van diverse strategieën zoals aftrapbijeenkomsten, informatiebulletins, zakkaartjes, posters en feedbackbijeenkomsten.

Begeleidingscommissie ZIRE
Aangezien dit experiment in drie verschillende ziekenhuizen speelt en verschillende (landelijke) partijen betrokken zijn, is een begeleidingscommissie samengesteld voor de duur van het experiment. Via deze commissie wordt voeling gehouden met de diverse perspectieven en landelijke ontwikkelingen en de commissie reflecteert op de opzet en voortgang van het experiment. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van IGJ, VWS, Patiëntenfederatie Nederland, NFU, NVZ, Federatie Medisch Specialisten, ZN en V&VN.

Samenwerking NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en Zorginstituut Nederland
Het experiment vindt plaats onder auspiciën van de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en Zorginstituut Nederland. Het experiment loopt in 2018 en 2019. De evaluatie van het experiment wordt afgerond in 2020.

Kortom, experiment ZIRE is uniek vanwege het experimenteren met vrije ruimte, het implementeren van kernsets van door zorgprofessionals en patiënten geformuleerde zinvolle kwaliteitsparameters, het verminderen van registratielast en het kwantitatief en kwalitatief evalueren van de effecten hiervan. De meerwaarde van ZIRE is het daadwerkelijk samen met de zorgverleners en patiënten aantoonbaar maken of minder registreren leidt tot meer plezier en motivatie voor kwaliteitszorg bij zorgverleners en nog betere zorg en wat het oplevert wanneer je de principes van uitkomstentransparantie toepast in de praktijk.

Projectteam ZIRE:

Lees de verbeterverhalen over ZIRE in het UMCG en het Radboudumc, verhalen uit de bundel 8x2 verbeterverhalen uit umc's.

Anders verantwoorden (EN)

Onderwijs in kwaliteit (EN)

Waardegedreven zorg (EN)

Projecten

Contact

Heb je vragen over de Advanced Training Program of wil je je belangstelling kenbaar maken?

Stuur dan een mail aan Judith Hetem:  j.hetem@amsterdamumc.nl

Cursusdata

Zowel de voorjaarseditie 2021 als de najaarsbijeenkomsten zullen on-line worden gehouden 

Voorjaarseditie

Op 19 mei kick-off bijeenkomst

 • Verdiepingsbijeenkomst 1 = op 31 mei
 • Verdiepingsbijeenkomst 2 = op 5 juli
 • Verdiepingsbijeenkomst 3 = op 8 september
 • Verdiepingsbijeenkomst 4 = op 12 oktober

Najaarseditie

Op 20 oktober kick-off bijeenkomst

 • Verdiepingsbijeenkomst 1 = op 10 november
 • Verdiepingsbijeenkomst 2 = op 15 december
 • Verdiepingsbijeenkomst 3 = op 19 januari 2022
 • Verdiepingsbijeenkomst 4 = op 16 februari 2022

Curriculum

Zorg leveren die de beste uitkomsten en ervaringen geeft voor de individuele patiënt. Dit doel is onlosmakelijk verbonden met de patiënt als partner in het zorgproces en met goede interprofessionele samenwerking. In deze leergang word je uitgedaagd om samen met docenten en deelnemers uit andere centra te leren over het ontwikkelen, implementeren en leveren van waardegedreven zorg in de praktijk. Het curriculum bevat de volgende onderdelen:

 1. Waardegedreven zorg met de patiënt
  Module 1 geeft inzicht in het begrippenkader van waardegedreven zorg, de Nederlandse opvattingen over waardegedreven zorg en wat er voor nodig is om waardegedreven zorg in eigen huis te organiseren – in teams, op geleide van data, met de patiënt. Veranderingen doorvoeren gaat niet vanzelf: wat komt erbij kijken om daadwerkelijk zorgpaden te implementeren en nieuwe manieren van werken in te voeren, en vooral – hoe zorg je er samen voor dat dit lukt?
 2. Data in beeld
  In module 2 maakt de deelnemer een plan voor het eigen waardegedreven zorg project of scherpt een bestaand plan aan. Wat wil je verbeteren? Wie wil je betrekken bij het plan en waarom? Wat is er al aan data en wat kun je gebruiken (hoe kom je tot goede keuzes over indicatoren)? Hoe zien de uitkomsten er voor de patiënt uit (PROMs)? In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan enkele principes van verandermanagement, geïllustreerd door praktijkervaringen van clinical leaders.
 3. Patiëntgerichte zorg voor de beste prijs
  Module 3 is een verdere verdieping van patiëntgerichte zorg; hoe is de verhouding tussen patiënten en zorgprofessionals bij waardegedreven zorg. Hoe kun je patiënten betrekken bij verbeterprojecten en met welk doel. Daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkelingen van de kosten van de zorg in (inter)nationaal perspectief. Verschillende vormen van betalen en berekeningen van kosten van zorgpaden worden behandeld. Dit wordt ook toegespitst op je eigen verbeterproject.
  Verbeterproject
  In deze leergang word je uitgedaagd het geleerde meteen in de praktijk te brengen – door te werken aan een concreet verbeterproject binnen je eigen organisatie, dat als rode draad door het curriculum loopt. Je krijgt hierbij ondersteuning van een praktijkbegeleider en van de docenten. Idealiter werk je in dit project aan een deelvraag in een reeds lopend project zoals een waardetuin; zo wordt de relevantie van deze leergang voor jouw organisatie direct geborgd, en wordt het meest efficiënt gebruik gemaakt van de tijd. In iedere module is er ook enkele uren werktijd opgenomen voor dit project, waarin je alleen, of samen met teamgenoten aan het project kunt werken. In korte pitches presenteer je de voortgang, waarbij in iedere module speciale aandacht is voor de onderwerpen die in die module aan de orde komen.
 4. Grensoverstijgend verbeteren
  Module 4 gaat in op verschillende vormen van data, hoe veranderprocessen een rol spelen tijdens de dataverzameling en -analyse, en de rol van data-analysten en IT-specialisten. Je leert hoe je een goede analyse maakt en daarbij ga je aan de slag met analyse-en visualisatietechnieken die je in je eigen verbeterproject kunt toepassen op verschillende niveaus, namelijk binnen de spreekkamer, de afdeling, de organisatie en de regio. Verder maak je kennis met verschillende methoden om veranderprocessen te evalueren. Daarnaast komt het denken in ketens/netwerk van partners binnen en buiten de organisatie aan bod.

Doelgroep

Deze leergang is met name gericht op (specialistisch) verpleegkundigen, artsen en physician assistants die (gaan) werken aan waardegedreven zorg. Zij kunnen de opgedane kennis in hun zorgorganisatie benutten voor projecten of initiatieven gericht op het verbeteren van de huidige zorg en het creëren van meer waarde (zoals in lopende proeftuinen of vergelijkbare verbeterprojecten, waarbij op geleide van data wordt geleerd).

Andere professionals betrokken bij waardegedreven zorg (zoals data-deskundigen) kunnen ook deelnemen, al heeft de leergang wel een klinische invalshoek. Deelnemen met meerdere collega’s uit hetzelfde project gericht op waardegedreven zorg is aanbevolen, maar is niet noodzakelijk.

Contact

Heeft u belangstelling om de master te volgen en heeft u vragen? Ga voor meer praktische informatie en de mogelijkheid tot inschrijven naar www.radboudumc.nl/masterkvp

Wilt u op de hoogte blijven van de NFU-master? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg.

Docenten

Een gedreven interprofessioneel team van zorgprofessionals en experts met hart voor kwaliteit verzorgt het onderwijs in de master, met als leidende personen:

Curriculum

De master (60 EC) is verdeeld over twee jaar en bestaat uit een cursorisch programma en ‘leren op de werkplek’. Gemiddeld moet worden uitgegaan van een studiebelasting van twee dagen per week; 20% hiervan (o.a. opdrachten) vindt in de eigen werkpraktijk plaats, 30% contacttijd en 50% zelfstudie.

Jaar 1

Het eerste studiejaar is gericht op kennis en attitude, met negen inhoudelijke modules (à 2 EC) waarin alle aspecten van kwaliteit uitgebreid aan de orde komen, met onder meer  aandacht voor multidisciplinaire samenwerking en leiderschap. Tussen de modules leren de deelnemers aan de hand van literatuur en individuele zelfstudieopdrachten en groepsopdrachten. Tevens stellen de deelnemers in het eerste jaar het plan van hun praktijkverbeterproject voor het tweede studiejaar op. In het eerste studiejaar vindt per maand één modulebijeenkomst plaats (donderdag en vrijdag: 16 uur) in de nabijheid van het umc dat de betreffende module geeft, en een afsluitende 10e bijeenkomst waarin de projectplannen voor het tweede jaar worden gepresenteerd en beoordeeld.

Jaar 2

Het tweede studiejaar start met een tiende inhoudelijke module over transboundary care, en heeft twee modules over leiderschap. Dit studiejaar is met de uitvoering van een praktijkverbeterproject in de eigen zorgpraktijk - de basis voor de afstudeerthesis - vooral gericht is op kunde; drie teleconferences worden gehouden in het kader van de voortgang en afsluiting van praktijkverbeterprojecten. Daarnaast is in dit studiejaar de nodige vrije studieruimte (8 EC).

Modules

Klik hier voor de inhoud van de modules.

Module 1             Inleiding in kwaliteit in veiligheid en zorg
Module 2             Patiëntparticipatie en patiëntgerichte zorg
Module 3             Doeltreffende zorg
Module 4             Kwaliteitsverbetering en implementatie in de praktijk
Module 5             Wetenschappelijk onderzoek in de evaluatie van kwaliteitsverbetering
Module 6             Transboundary care en interprofessionele samenwerking Verdediging projectvoorstel
Module 7             Patiëntveiligheid: diagnostiek, behandeling en preventie van patiëntonveiligheid
Module 8             Patiëntveiligheid: prospectieve risico-inventarisatie en cultuur
Module 9             De leefwereld van kwaliteit van veiligheid van zorg
Module 10           Organisatie van zorg, de krachten op het hogere niveau van kwaliteit en veiligheid van zorg
Module 11 en 12 Leadership track 1 en 2
Verdediging

Accreditatie

De master is NVAO geaccrediteerd als Master of Science. Tevens is accreditatie toegekend door ABAN (Accreditatiebureau Algemene Nascholing voor o.a. medisch specialisten en huisartsen) en AVSR (Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register).

Doelgroep

De master leidt een interprofessionele groep van getalenteerde zorgprofessionals op die als (toekomstige) leiders gedreven zijn voor de verbetering van de kwaliteit van zorg.

We verwelkomen artsen (geregistreerd medisch specialisten of huisartsen), apothekers, verpleegkundigen en paramedici met een afgeronde post-HBO master (bijvoorbeeld verpleegkundig specialist) of studie verplegingswetenschap met posities op of dichtbij de werkvloer.

Voor alle deelnemers is zelfstandige ervaring in de eerste-, tweede- of derdelijnszorg, zowel op operationeel als tactisch niveau een voorwaarde voor toelating tot de master. Voor verpleegkundigen en paramedici geldt aanvullend een minimum van 1 jaar ervaring in een functie als verpleegkundig specialist, of in een senior- of leidinggevende functie.

De master leidt toekomstgerichte zorgprofessionals op die in de werkpraktijk:

 • anticiperen op veranderingen en ontwikkelingen in het veld;
 • knelpunten in de kwaliteit van zorg signaleren;
 • multiprofessionele coalities in de organisatie vormen en leiden om hiervoor duurzame oplossingen te ontwikkelen;
 • verbeterinitiatieven met blijvend resultaat implementeren, uitvoeren en evalueren;
 • kwaliteitsverbeterkennis en -toepassingen beoordelen, ontwikkelen en verspeiden;
 • het eigenaarschap voor het verlenen van kwalitatief goede zorg onder collega’s vergroten.

Dr. Hub Wollersheim, internist, onderzoeker Kwaliteit van Zorg in het Radboudumc, grondlegger en oud-opleidingsdirecteur van de NFU-master: “Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg effectief en zinvol verbeteren. En dit proces succesvol leiden. Welke zorgprofessional wil hiervoor geen efficiënte handvaten aangereikt krijgen? Deze master biedt hiervoor de solide basis.”

Lees ook: 'Do your job. And improve it!'

Contact

NFU-consortium Kwaliteit van Zorg


Strategisch adviseur
Andy Schuurmans

Secretaris
Leontien Sturms

Management-assistent
Bianca Dekker

Bezoekadres: Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Postadres: Postbus 9696, 3506 GR Utrecht

T 030-273 9644
kwaliteitvanzorg@nfu.nl

Coördinatieteam

Consortiumleden

Toolbox Sturen op Kwaliteit

Op weg naar betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie zijn er vanuit de umc's, ziekenhuizen en zorgorganisaties tools ontwikkeld om bestuurders op handzame wijze te voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. Ontdek hoe collega-zorgprofessionals zowel documentatie als de zorg verbeteren en strategieën leren voor het betrekken van zorgprofessionals, klinisch leiders en patiënten bij de continue verbetering van de kwaliteit van zorg.

Advanced Training Program Waardegedreven Zorg

Datagestuurde verbetering van patiëntuitkomsten in (ziekte)teams

Een leergang die professionals kennis en kunde biedt om een voortrekkersrol op het gebied van waardegedreven zorg te vervullen. Deelnemers krijgen concrete handvatten om de ontwikkelingen in de eigen organisatie op gebied van waardegedreven zorg een stap verder te brengen. Het curriculum is binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg ontwikkeld, mede op basis van succesvolle voorbeelden uit de VS (Intermountain Healthcare) en Zweden (Jönköping County), en wordt door samenwerkende umc's regionaal gegeven.

Lees meer over de leergang in de flyer.

Wat kan ik na afloop van dit programma?

 1. kan het gedachtegoed van ‘waardegedreven zorg’, alsmede de relevantie ervan voor de eigen organisatie en context, uitdragen en bediscussiëren.

 2. kan zorgpaden op een goede manier inrichten, al dan niet samen met andere zorgprofessionals.

 3. kan het bestuur, de patiëntenverenigingen en de zorgverzekeraar(s) mobiliseren om de zorg in het zorgpad meer waardegedreven te maken, dat wil zeggen betere uitkomsten en, zo mogelijk, lagere kosten te bereiken.

 4. kan interprofessionele samenwerking, en de eigen rol daarin, in teams, binnen zorgpaden en ketens/ netwerken beschrijven.

 5. kan beschrijven (bij voorkeur in het verbeterproject) met welke implementatiestrategieën teams nieuwe manieren van werken kunnen implementeren.

 6. kan de verhouding tussen zorgprofessional en patiënt in waardegedreven zorgverlening beschrijven.

 7. kan bijdragen aan het brengen en bespreken van uitkomstinformatie in de spreekkamer en aan het samen beslissen met de patiënt.

 8. kan beschrijven hoe je aan data komt (data stromen en registers en verschillende typen uitkomsten en meetinstrumenten).

 9. deelt met anderen de populatiegegevens om zo tot een inzicht te komen in de eigen aanpak en die van anderen.

 10. draagt bij aan de kennisontwikkeling van waardegedreven zorg lokaal, regionaal en landelijk.

NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

Voor leiders die gedreven worden door de zorg van morgen

Onderwijs in Kwaliteit

Proactieve verbetering van de kwaliteit vraagt om zorgprofessionals die adequaat zijn toegerust om zelf initiatief te nemen om verbeteringen te realiseren. Daar leiden de acht umc's toe op in interprofessionele onderwijsinitieven voor mensen die al volop in de patiëntenzorg actief zijn.

In de postinitiële master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg leiden de acht umc's samen een interdisciplinaire doelgroep van getalenteerde zorgprofessionals op die als (toekomstige) leiders gedreven zijn voor de verbetering van de kwaliteit van zorg: artsen (geregistreerd medisch specialisten of huisartsen), apothekers, verpleegkundigen en paramedici met een afgeronde post-HBO master (bijvoorbeeld verpleegkundig specialist) of studie verplegingswetenschap met posities op of dichtbij de werkvloer.

Dit doen we door het vergroten van hun kennis en kunde in evidence-based kwaliteitsverbetering, en het versterken van hun veranderkracht, leiderschap en multidisciplinaire samenwerking. Op die manier zijn deze zorgprofessionals in staat om vanuit hun eigen positie in de zorg niet alleen succesvol kwaliteitsprojecten te initiëren, te begeleiden en uit te voeren, maar ook een sterke bijdrage te leveren aan de verspreiding van deze kennis en kunde op de werkvloer.

De start van cohort 2020 (4e editie) is in verband met de uitbraak van het coronavirus verplaatst naar januari 2021,

Download hier de flyer over de NFU-master.

Alumni Joris, Sharon en Angelien vertellen over hun (leer)ervaring:

Privacy

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg maakt gebruik van cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website en zo haar website beter af te stemmen op de bezoekers. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. De website maakt geen gebruik van tracking cookies.

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies uitschakelen. Het uitschakelen van cookies in uw browser heeft geen gevolgen voor het gebruik van deze website.

Disclaimer

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van de Kwaliteit van Zorg-website en de e-mailnieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de Kwaliteit van Zorg-website en/of de e-mailnieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website en/of de e-mailnieuwsbrief of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website of de nieuwsbrief te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website of in de elektronische nieuwsbrief naar derden wordt gelinkt, is het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/of geleverde diensten.

De inhoud van de Kwaliteit van Zorg-website en van de e-mailnieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het Kwaliteit van Zorg-logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd aan het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg.

Nieuwsbrieven

NFU-consortium Quality of Care

The eight university medical centres (UMCs) in the Netherlands, collaborating in the Netherlands Federation of UMCs (NFU), work together in the NFU-consortium Quality of Care to improve the outcome and experience of their patients.

The NFU-consortium Quality of Care builds on available academic knowledge, and connects health care professionals, researchers and policy makers from the UMCs and other (knowledge) institutes on quality of care initiatives. The consortium facilitates sharing knowledge and experience in patient care by organizing invitationals and symposia.

Read a summary of our current 4-year plan (2017-2020).

More information?

About the NFU-consortium Quality of Care, please send us an e-mail.

About the NFU, please visit: www.nfu.nl.

Over ons

Vanuit elk umc is een expert op het gebied van kwaliteit van zorg lid van het consortium. Het consortium staat onder leiding van een bestuurder, en wordt ondersteund door een klein coördinatieteam.

Nieuws

Publicaties

Zelf aan de slag

Symposia

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg organiseert jaarlijks een symposium over een actueel thema die het hart van de kwaliteit van zorg raakt.

Het consortium wil daarmee een platform voor discussie creëren om thema's met de inbreng van velen een stap verder te brengen.

Anders Verantwoorden

Voor meer nadruk op leren en verbeteren

Als umc's verbeteren we samen de uitkomsten en ervaringen van onze patiënten in een proactieve aanpak waarin leren en verbeteren in interprofessionele teams van zorgprofessionals voor en met de patiënt de kern is. Samen met (regionale) partners ontwikkelen we vormen van verantwoording die een afgeleide zijn van de wijze waarop we leren en verbeteren.

Lees meer in het nieuwsbericht.

Onderwijs in Kwaliteit

Voor toegeruste professionals

Proactieve verbetering van de kwaliteit vraagt om zorgprofessionals die adequaat zijn toegerust om zelf initiatief te nemen om verbeteringen te realiseren. Daar leiden de acht umc's toe op in interprofessionele onderwijsinitieven voor mensen die al volop in de patiëntenzorg actief zijn.

Waardegedreven Zorg

Voor aantoonbaar goede zorg

De acht umc’s werken in het programma Waardegedreven Zorg samen aan de ambitie om de kwaliteit van de zorg en daarmee de uitkomsten en ervaring van onze patiënten te verbeteren. Dit onder leiding van zorgprofessionals rond specifieke patiëntgroepen.

Waardegedreven Zorg heeft voor de samenwerkende umc’s drie kernelementen: 1) Het goede gesprek met de patiënt, 2) Interprofessionele samenwerking, 3) Samen leren voor betere zorg (zie de position paper van de NFU). Waardegedreven Zorg is voor umc's een vehikel om onder leiding van zorgprofessionals proactief de zorg verder te verbeteren, gebruik makend van innovaties en deze in onderlinge samenhang in te bedden in de (organisatie van) zorg voor concrete patiëntengroepen.

Ons programma

Hiertoe komen in het programma Waardegedreven Zorg zorgprofessionals rond ziektebeelden samen in zogenoemde Expertcommissies, kiezen uitkomstmaten, passen deze toe in de spreekkamer en werken toe naar onderlinge vergelijking van aanpak en uitkomsten. In 2018 is de samenwerking rond gestart rond schisis, borstkanker, CVA; in het najaar 2019 start de samenwerking rond nieuwe patiëntgroepen. De programmaleiders van de umc-programma’s Waardegedreven Zorg zijn verenigd in de Methoden- en Managementcommissie, die gezamenlijke vraagstukken oppakt. Hier staat het beschikbaar krijgen en benutten van data voorop.

We bouwen daarbij voort op onze eerdere integratie van kennis en ervaring in Bouwstenen voor het werken aan waardegedreven zorg, en benutten de expertise, praktijken en trainingen binnen onze kennisnetwerken voor de speerpunten De Patiënt als Partner en Interprofessionele Samenwerking, en werk uit programma's van het Citrienfonds. Voor de toerusting van professionals in het werken aan Waardegedreven Zorg ontwikkelen de umc's momenteel samen een blended leergang, de Advanced Training Program Waardegedreven Zorg.

Contact

Heeft u vragen over dit programma? Neem dan contact met ons op via kwaliteitvanzorg@nfu.nl  of 030-273 9644 

Programma’s

Ambitie

Verbeteren van patiëntuitkomst en -ervaring in umc-praktijk en regio, daar werken de acht umc’s samen aan in het meerjarenplan 2017-2020 van de samenwerkende umc's in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Dit gericht op goed partnership met patiënten, in teams van professionals die zich samen verantwoordelijk weten voor de uitkomsten van de zorg van iedere patiënt.

De umc’s stellen in hun werk het verbeteren van de uitkomsten van de zorg en de ervaring van hun patiënten centraal. Dat doen we in een proactieve aanpak waarin leren en verbeteren voor en met de patiënt de kern is. Samen met (regionale) partners ontwikkelen we als umc’s vormen van verantwoording die een afgeleide zijn van de wijze waarop we leren en verbeteren. Daarmee winnen we vertrouwen en keren we de piramide om (Figuur). 

De twee speerpunten waaraan we werken voor verbetering:

1. De patiënt als partner

Versterken van de betrokkenheid van de patiënt en diens familie/netwerk – waar gewenst ook diens regie – in de eigen zorg én de verbetering ervan. Voortbouwend op bestaande ontwikkelingen zullen de umc’s verder werken aan het faciliteren van patiënten om de zorg te kiezen die bij hun leven, waarden en voorkeuren past. Tevens zullen de samenwerkende umc’s ervaring opdoen met het duiden van die uitkomsten, het relateren ervan aan gemaakte keuzen en geleverde zorg. 

2. Interprofessionele samenwerking

Vanuit de visie dat het leveren van zorg (diagnostiek, behandeling, nazorg en preventie) en de verbetering ervan een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van álle betrokken professionals, die daarbij samen uitgaan van het gezondheidsprobleem van de patiënt. Met dit speerpunt zoeken de umc’s antwoorden op de uitdagingen die de veelal hoogcomplexe zorg in umc’s vormt ten aanzien van de organisatie, coördinatie en communicatie in de patiëntenzorg. Onze patiënten worden immers doorgaans door meerdere zorgprofessionals behandeld, en daarbij werken we als umc’s meer en meer in ketens en regionale netwerken met andere aanbieders in cure en care samen.

In het meerjarenplan geeft het NFU-consortium uitvoering aan belangrijke onderdelen van de NFU-visie op kwaliteit Meer waarde voor de patiënt. De kern van het meerjarenplan is samengevat in een overzichtelijke poster

Homepage