Waardegedreven MS-zorg in VUmc

VUmc start met waardegedreven zorg voor Multiple Sclerose (MS). Samen met het Erasmus MC bepaalden zij de uitkomstenset.

Trekker van de proeftuin in het VUmc is neuroloog Brigit de Jong. Zij is enthousiast over het proces dat ze tot nu toe hebben doorlopen. Op dit moment worden de meetinstrumenten en registraties binnen de IT-omgeving en in de logistiek ingebed, en worden de kostenanalyses gemaakt. Het streven is om vanaf januari 2018 met deze manier van spreekuur houden te gaan starten, cq langzaam uit te bouwen.

MS Centrum Amsterdam

“Als nationaal referentiecentrum  MS  in Nederland, waar we hoogwaardige zorg bieden aan ongeveer 1.200 mensen met MS en ongeveer 400 second opinions gericht op diagnose of behandeladvies  per jaar doen, willen we beter inzicht krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg, de behoeften van patiënten en de kosten die ermee gemoeid zijn. MS is een chronische, progressieve ziekte, het is een uitdaging om te meten dat we de zorg verbeteren terwijl de toestand van de patiënt over het algemeen verslechtert.”

Vijf bijeenkomsten

“Onder begeleiding van een VBHC-deskundige heeft een interprofessioneel team – bestaande uit (para)medici, verpleegkundigen, patiënten, planner en administratie – het VBHC-traject in vijf bijeenkomsten doorlopen. Als eerste hebben we zorgpaden gedefinieerd, in schema’s gezet en gekeken hoe deze te verbeteren. Daarna hebben we vragenlijsten opgesteld die betrekking hebben op de problemen die patiënten ervaren. Bijvoorbeeld met het geheugen; hoe vaak komt het voor, is het beïnvloedbaar, hoe belangrijk is het voor de patiënt. Er zijn patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs) opgesteld, en vragenlijsten voor in de spreekkamer die de professional invullen.”

Zorg op maat

“Voor alle stappen hebben we in beeld gebracht hoeveel tijd het kost, wat de zorg van waarde is en hoeveel het kost. We gaan nu de spreekurenstructuur  anders inrichten. Door van tevoren vragenlijsten (digitaal) uit te sturen en op basis van de antwoorden het vervolg in te plannen, kunnen we zorg op maat leveren. De uitkomstenset hebben samen met het MS-centrum van het Erasmus MC bepaald in een project binnen het programma Sturen op Kwaliteit in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Dankzij de bijdrage uit dit programma en de samenwerking met Rotterdam hebben we straks – is onze ambitie – een zinvolle uitkomstenset die nationaal en internationaal toegepast kan worden.”

Het VUmc pakt de implementatie van Value-Based Health Care vanuit drie proeftuinen op, met naast MS ook de aandoeningen Schisis en Genderdysforie.

Uitwisseling tussen umc’s

In het verbetercluster 'Redesign van zorgprocessen op basis van uitkomsten' wisselen de umc’s hun aanpak in waardegedreven zorg uit. Op 11 mei jl. presenteerde Jan Hazelzet (Erasmus MC) tijdens een Value-Based Health Care congres in Nieuwegein, mede vanuit het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, ervaringen uit het Erasmus MC, in aansluiting op de keynote lecture van Michael Porter.