Transparantie: waar moet dat heen?

Op 17 september 2015 verzorgde het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg het programma van de netwerkbijeenkomst ‘Transparantie in de curatieve zorg; waar moet dat heen? Obstakels en sprekende initiatieven’. Met de aanwezigen is nagedacht over de uitdagingen waar het zorgveld ten aanzien van het verkrijgen van betekenisvolle kwaliteitsinformatie anno 2015 voor staat.

Vanuit het perspectief van de curatieve zorg is gesproken over de ontwikkeling van kwaliteitsregistraties voor zorgketens en –netwerken, en het afleiden van kwaliteitsinformatie uit het patiëntendossier. Aandacht daarbij was er voor het feit dat transparantie geen doel op zich is, maar een middel om gericht te werken aan kwaliteitsverbetering. Zorgbestuurders hebben hierin een eigen rol en verantwoordelijkheid; dit vraagt erom dat kwaliteitsinformatie ook betekenisvol op bestuurstafels terecht komt.

Dat de huidige privacywetgeving het op efficiënte wijze verkrijgen van goede kwaliteitsinformatie danig bemoeilijkt, bleek in de discussie. Zo kwam ook de meldplicht van datalekken die per 1 januari 2016 van kracht is (als onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens) ter tafel, met de vraag: wie draagt in een keten van zorg de verantwoordelijkheid voor het veilig delen van patiëntinformatie?

De bijeenkomst werd georganiseerd door Flevum.