Speerpunten in de gezamenlijke ambitie van de acht umc’s

De umc’s werken in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg samen aan steeds zorguitkomsten die er voor de patiënt het meest toe doen, en stellen daarbij het samen leren en verbeteren centraal, en het vinden van vormen van verantwoording die daarbij passen. Aan deze ambitie werken de umc’s in de komende jaren gericht voor twee speerpunten.

De patiënt als partner: versterken van de betrokkenheid van de patiënt en diens familie/netwerk – waar gewenst ook diens regie – in de eigen zorg én de verbetering ervan. Voortbouwend op bestaande ontwikkelingen zullen de umc’s verder werken aan het faciliteren van patiënten om de zorg te kiezen die bij hun leven, waarden en voorkeuren past. Tevens zullen de samenwerkende umc’s ervaring opdoen met het duiden van die uitkomsten, het relateren ervan aan gemaakte keuzen en geleverde zorg. Ook bij het verbeteren van de zorg is de patiënt partner, op het niveau van het ziektebeeld of het zorgproces, in actieve participatie en structurele organisatie.

Interprofessionele samenwerking: vanuit de visie dat het leveren van zorg (diagnostiek, behandeling, nazorg en preventie) en de verbetering ervan een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van álle betrokken professionals, die daarbij samen uitgaan van het gezondheidsprobleem van de patiënt. Met dit speerpunt zoeken de umc’s antwoorden op de uitdagingen die de veelal hoogcomplexe zorg in umc’s vormt ten aanzien van de organisatie, coördinatie en communicatie in de patiëntenzorg. Onze patiënten worden immers doorgaans door meerdere zorgprofessionals behandeld, en daarbij werken we als umc’s meer en meer in ketens en regionale netwerken met andere aanbieders in cure en care samen.

Momenteel werken de acht umc’s in onderlinge afstemming hun lokale agenda voor 2017 uit met aansprekende activiteiten rond de twee speerpunten. In de komende maanden bespreekt het NFU-consortium de gezamenlijke plannen graag in een ruime kring van partijen en stakeholders in het zorgveld.