Patient-Reported Outcome Measures in Clinical Care: Methodological Aspects and Practical Applications

Op 1 oktober 2021 verdedigde Arvind Oemrawsingh zijn proefschrift met bovenstaande titel. Het promotieonderzoek maakte deel uit van het Waardegedreven zorg van het Consortium Kwaliteit van Zorg. PROMs zijn veelbelovend voor het meten van de kwaliteit van zorg, maar Oemrawsingh benadrukt het belang van de case-mixcorrectie bij de interpretatie van PROMs. Het proefschrift van Oemrawsingh heeft twee doelen: het ontwikkelen en vergelijken van case-mix correctiemodellen voor klinische uitkomsten versus PROMs, en het vergroten van de wetenschappelijke kennis over de implementatie en praktische toepassing van PROMs in de klinische zorg.


Promotie Arvind Oemrawsingh

‘Naast de traditionele case-mix factoren als leeftijd en morbiditeit, moet men ook rekening houden met de psychosociale factoren, sociaaleconomische status, nationaliteit en geslacht. Deze factoren zijn namelijk wel degelijk van invloed op de EQ-5D scores’, aldus Oemrawsingh. Daarnaast is er meer onderzoek nodig is naar de invloed van case-mix factoren om PROMs succesvol toe te passen binnen de klinische praktijk. Een aanbeveling die Oemrawsingh daarbij doet is het afnemen van een ‘baseline’ vragenlijst. Dit geeft een beeld van de algehele gezondheid en psychosociale toestand van de patiënt voorafgaand aan een behandeling. Ervaringen in het verleden, voorafgaand aan een diagnose of behandeling, kunnen de response van patiënten beïnvloeden. Door deze ‘baseline PROM-scores’ mee te nemen in de case-mix correctie kan je meer waarde hechten aan scoreverschillen over de tijd en mogelijk zelfs tussen behandelstrategieën. De huidige behandelstrategieën bij borstkanker laten ten aanzien van klinische uitkomsten nauwelijks verschil zien. Kijk je naar de patiënt gerapporteerde uitkomsten, dan zijn er wel degelijk verschillen. Denk aan kwaliteit van leven, seksualiteit of tevredenheid over een borstreconstructie. ‘Het hebben van een totaalbeeld van de patiënt, kan dan ook helpen bij het gezamenlijk bepalen van de behandelstrategie’, geeft Oemrawsingh aan.

Ten aanzien van implementatie en praktische toepasbaarheid in klinische praktijk, zijn er nog wel wat aandachtspunten, geeft Oemrawsingh aan. Zo zijn er ten aanzien van verschillende behandelstrategieën over de tijd heen wel degelijk verschillen in scores. Punt van aandacht daarbij is de afwezigheid van bijvoorbeeld 'normatieve' scores van dezelfde populatie patiënten maar dan zonder de relevante aandoening. Er zijn scores die over de tijd ongeveer volgens hetzelfde patroon verlopen bij zowel de groep patiënten met borstkanker als zonder borstkanker, bijvoorbeeld binnen het domein seksualiteit. Het kan de patiënt inzicht geven dat veranderingen binnen dit domein niet per se liggen aan de behandeling. Oemrawsingh benadrukt dat we rekening moeten houden met dergelijke ‘knowledge gaps’ bij de interpretatie van scores over de tijd.

Naast het constateren van belangrijke niet-traditionele case-mix factoren die van invloed zijn op patiëntgerapporteerde uitkomsten, noemt Oemrawsingh facilitators en barrières bij de toepassing van PROMs. Frequent gerapporteerde barrières waren de uitdagende IT-infrastructuur en tijdsdruk in combinatie met de arbeidsintensieve aard van het incorporeren van PROMs in de zorg. Ook de aanwezigheid van een ‘trekker’ in de kliniek, iemand die in de gaten houdt of invoering van PROMs goed verloopt, is een belangrijke faciliterende factor. De taalvaardigheden van patiënten bij het invullen van de vragenlijst komt naar voren als belangrijke barrière.

Een belangrijke aanbeveling die Oemrawsingh doet bij succesvolle implementatie van PROMs is starten met een goede afstemming over het primaire doel ervan, zowel binnen het ziekenhuis als binnen de regio. Gaat het om meten van kwaliteit van zorg, meten hoe het met patiënten over de tijd heen gaat of is het bedoeld als benchmarktool? Stem vervolgens de vragenlijsten af op dit doel, dit kan ook helpen met het oog op het beperken van de registratielast.

Meer weten?

Meer weten over het promotieonderzoek of vragen? Neem contact op met Arvind Oemrawsingh via a.oemrawsingh@erasmusmc.nl Of via het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg: kwaliteitvanzorg@nfu.nl

Bekijk hier de thesis: Patient-Reported Outcome Measures in Clinical Care: Methodological Aspects and Practical Applications (ogc.nl) 

Of kijk de promotie terug: promotie Oemrawsingh (panopto.eu)