Ervaringen vanuit de zorgpraktijk: Waardegedreven Zorg een stap verder dankzij NFU-leergang Waardegedreven Zorg

Half oktober hebben circa 30 zorgprofessionals van hetUMC Utrecht en UMCG de leergang ‘Advanced Training Program (ATP) Waardegedreven zorg’ afgerond.  ATP geeft handvatten om Waardegedreven Zorg binnen de eigen organisatie een stap verder te brengen. Het is een leergang, bestaande uit vier modules, vier (online)verdiepingsbijeenkomsten, praktijkopdrachten en online lesmateriaal waaronder animaties, spelletjes en interviews met deskundigen. Deelnemers Dennis de Bie (Verpleegkundig specialist divisie Heelkundige Specialismen, UMC Utrecht), Marijn Visschedijk (MDL arts, UMCG) en Marloes Heida (verpleegkundig specialist MDL, UMCG) vertellen over hun ervaringen.

Leergang heeft praktische insteek
Dennis geeft aan dat de leergang ervoor zorgt dat je meteen aan de slag gaat. Je krijgt concrete vragen voor de portfolio opdracht, waardoor de theorie meteen vertaald wordt naar de praktijk. Als voorbeelden noemt hij de patiënt journey, PROMs, het verbeteren van het zorgproces op basis van data en de bekostiging van zorg. Marijn Visschedijk en Marloes Heida vullen hierop aan dat zij het bespreken van de portfolio’s van de andere deelnemers erg waardevol vonden. ‘In sommige gevallen zijn anderen al verder in de transitie naar Waardegedreven Zorg, dan steek je er echt veel van op’, geeft Marloes aan.

Tekortkomingen aan het licht
Dennis de Bie is gedurende zijn loopbaan altijd al bezig is geweest met kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid. Hij was dan ook meteen getriggerd toen de NFU-leergang voorbij kwam. Binnen zijn divisie is hij bezig met het verkrijgen van een wondconsulent. Dit werd meteen de praktijkcasus. Al snel brengt de leergang tekortkomingen van de huidige bekostigingssystematiek voor de transitie naar Waardegedreven Zorg binnen zijn eigen divisie aan het licht. ‘Verpleegkundige interventies zijn niet direct terug te zien in het huidige DBC-systeem, terwijl die wel degelijk waarde kunnen toevoegen’, geeft Dennis aan. ‘Verpleegkundige handelingen zijn in die zin onderbelicht en dat maakt het des te belangrijker dat ze worden vastgelegd. Hetzelfde geldt voor een wondconsulent: met een wondconsulent kan (dure) nazorg worden voorkomen. Het gaat dan om investeringen die worden gedaan op preventie. ‘De training heeft mij geleerd dat waarde ook wordt toegevoegd door handelingen die (nog) niet worden vastgelegd, het is belangrijk om die niet uit het oog te verliezen’, geeft Dennis aan.    

Veel inzichten
Ook voor Marijn Visschedijk en Marloes Heida heeft de training veel inzichten opgeleverd. Voor IBD patiënten is er een IBD coach, een e-health tool waarmee de patiënt op afstand gecontroleerd kan worden. In die tool zitten veel PROMs en PREMs. De uitdaging is alleen om dit in een (eigen) dashboard te krijgen. Dit kwam naar voren in het onderdeel ‘data’ van de leergang. Omdat IBD een multifactorieel probleem is en ook niet-klinische uitkomsten als leefstijl, stress en andere psychosociale factoren van invloed zijn op de ziekte, zijn deze data zo waardevol. Belangrijk dat zowel patiënt als zorgverlener zicht heeft op deze factoren. ‘Daar heeft de training ons nog bewuster van gemaakt. Daarom zou koppeling van deze uitkomsten met het EPD ook zo waardevol zijn, omdat de patiënt dan zelf inzicht krijgt in het beloop van de ziekte en zo leert eigen regie te nemen’, geeft Marijn aan.

Ervaringen delen
Marloes geeft aan dat het uitwisselen van ervaringen met anderen heel waardevol is. Bijvoorbeeld op welke manier je het onderdeel patiëntenparticipatie invult. Ze geeft aan dat het netwerk-denken dankzij de training is gestimuleerd. 'Het vergoot letterlijk je kennis en je netwerk op het gebied van Waardegedreven Zorg. Binnen het eigen ziekenhuis, maar ook regionaal. Je voorkomt daarmee dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden', aldus Marloes. 

Tips
Dennis roept verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten op om vaker deel te nemen aan de NFU-leergang. Juist omdat zij nog onderbelicht zijn en wel degelijk een belangrijke rol spelen bij de transitie naar Waardegedreven Zorg. Intrinsieke motivatie is daarnaast een belangrijke voorwaarde, er zit veel werk vast aan het maken van een portfolio. Dat moet je niet onderschatten, hoewel dit in de praktijk juist weer veel oplevert.

Marijn en Marloes geven aan dat je toch enigszins beslagen ten ijs moet komen. Enige theoretische achtergrondkennis over Waardegedreven Zorg is wel nodig. Een lopend project dat kan fungeren als casus is ook essentieel, geven zij aan. Ook de intrinsieke motivatie wordt door hen genoemd als voorwaarde. Omdat het toch relatief veel tijd kost.

Deelnemers vanuit alle umc’s
Na het UMC Utrecht en UMCG volgen ook deelnemers vanuit het Radboudumc en MUMC+. Zo wordt bij alle umc’s van binnenuit de opgedane kennis toegepast ín de praktijk. Met als doel het vliegwiel voor Waardegedreven Zorg nog meer op gang te brengen.

Meer informatie over het Advanced Training Program Waardegedreven Zorg