Brug slaan tussen praktijk en beleid - 25 oktober

Een brug slaan tussen beleid en de praktijk, dat is het doel van de Academische Werkplaats Zorgpraktijk en Beleid. Zes jonge onderzoekers verdiepten zich de afgelopen jaren in thema’s als innovatie, richtlijnen en de rol van data bij kwaliteit van zorg. De onderzoekers gaan graag met u in gesprek over hun bevindingen op woensdag 25 oktober, tijdens een werkbijeenkomst in Utrecht.

Inschrijven

Inschrijven kan via dit formulier.

Programma 

Locatie: Villa Jongerius, doctor M.A. Tellegenlaan, 3527 KX,  Utrecht


Dagvoorzitters:

Arie Franx (hoogleraar Verloskunde Erasmus MC) en Dave Dongelmans (anesthesioloog-intensivist Amsterdam UMC).
Beiden zijn stuurgroep-leden van de Academische Werkplaats namens het Consortium Kwaliteit van Zorg van de NFU.
 

 • 12.00 uur - Lunch
 • 12.45 uur - Opening  Stephanie Klein Nagelvoort (vice-voorzitter RvB UMCG en bestuurlijk voorzitter NFU Consortium Kwaliteit van Zorg)
  • Academische Werkplaats Zorgpraktijk en Beleid: nut, noodzaak en werkwijze
   Sarah Kleijnen (directeur ontwikkeling, wetenschap en internationale zaken Zorginstituut Nederland) en Dave Dongelmans (anesthesioloog-intensivist Amsterdam UMC, stuurgroep lid Academische Werkplaats namens NFU Consortium Kwaliteit van Zorg)
  • Kloven zien, bruggen bouwen en er overheen lopen: van systeem- naar leefwereld en terug
   Sjoerd Repping (programmavoorzitter ZE&GG,  hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC)
 • 13.30 uur - Deelsessies ontmoeting praktijk en beleid, deel I
 • 14.30 uur - Pauze
 • 15.00 uur - Deelsessies ontmoeting praktijk en beleid, deel II
 • 16.00 uur - Terugkoppeling & afsluiting: opbrengsten ontmoeting praktijk en beleid
  • Paradoxen in zorgbestuur René ten Bos (filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen)
 • 17.00 uur - Einde en borrel          

Deelsessies ontmoeting praktijk en beleid

Het is mogelijk twee deelsessies te volgen. U kunt uw keuze aangeven op het inschrijfformulier.

Deelsessie A - Waardevol innoveren in de zorg

Kevin Jenniskens (assistant professor klinische epidemiologie, UMC Utrecht) en Saskia Bontjer (onderzoeker UMCG)

Om de zorg toegankelijk en toekomstbestendig te maken wordt veel verwacht van (toekomstige) zorginnovaties. Maar zorginnovaties brengen niet alleen kansen maar ook uitdagingen met zich mee.

Deze sessie gaat over uitdagingen op het gebied van de beoordeling van effectiviteit van digitale zorgtoepassingen en de impact van zorginnovaties op zorgprofessionals.

Aan de hand van resultaten van twee onderzoeken binnen de werkplaats gaat het gesprek met u over interessante vraagstukken, zoals: hoe kunnen we digitale zorgevaluaties evalueren en beoordelen als een RCT niet mogelijk of wenselijk is? Welke overige overwegingen spelen hierbij een rol? Is het mogelijk een volledig gestandaardiseerd raamwerk te realiseren? Of zal er toch altijd maatwerk moeten worden geleverd?

En wat is de impact van zorginnovaties op de werkbelasting en het welzijn van zorgprofessionals? Draagt het bij aan verlichting van de ervaren werkdruk en geeft het meer werkplezier op de werkvloer? Wat betekent dit voor ontwikkeling, evaluatie en implementatie in de toekomst?

Deelsessie B - Richtlijnen: het dichten van de kloof tussen onderzoek, beleid en praktijk

Andrea Thoonsen (onderzoeker Amsterdam UMC) en Floris Weller (onderzoeker LUMC).

Het duurt gemiddeld 17 jaar (!) voordat nieuwe wetenschappelijke kennis ten goede komt aan de patiënt. Richtlijnen worden vanuit wetenschappelijke verenigingen en beleidsmakers ingezet om deze kloof tussen onderzoek, beleid en praktijk te dichten.
Deze sessie gaat in op onderzoeken binnen de Academische Werkplaats die zich richten op de vraag of én hoe richtlijnen deze kloof verkleinen. De onderzoekers kijken naar de informatiebronnen waar zorgprofessionals hun medische beslissingen in de praktijk op baseren en wat de positie van richtlijnen hierin is. Ook is onderzocht wat afzenders van richtlijnen, zoals wetenschappelijke verenigingen, kunnen doen om de implementatie en impact van hun richtlijnen in de praktijk te verbeteren. In deze interactieve sessie gaan de onderzoekers dieper in op hun gevonden resultaten en proberen zij – samen met u - de werelden van de zorgprofessional en beleidsmaker dichter bij elkaar te brengen om te zorgen voor een optimale inzet van wetenschappelijke kennis in de praktijk.

Deelsessie C - De rol van data bij kwaliteit van zorg en gepast gebruik

Julia Jansen (onderzoeker Erasmus MC) en Eric van der Hijden (senior onderzoeker / projectleider gepaste zorg VU)

In de zorg worden data verzameld door allerlei partijen, bijvoorbeeld intern door zorgaanbieders, via de Transparantiekalender van het Zorginstituut, via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of DICA. Zorgprofessionals ervaren hierdoor grote registratielast, terwijl zij niet altijd inzicht hebben in wat er vervolgens met deze data gebeurt of voor welk doel deze data worden ingezet.

Twee projecten binnen de Academische Werkplaats onderzoeken dit thema. Welke data zijn nuttig? En voor welk doel kunnen data gebruikt worden? In de onderzoeken wordt gekeken hoe declaratiedata gebruikt kunnen worden om te leren en verbeteren. Daarnaast bekijken de onderzoekers of en hoe kwalitatieve data gebruikt kunnen worden voor het afleggen van externe verantwoording over kwaliteit van geleverde zorg.

In deze sessie nemen de onderzoekers u graag mee in hun resultaten en proberen zij samen met u te bedenken wat de rol is van kwantitatieve en kwalitatieve data als het gaat om leren en verbeteren enerzijds en verantwoording anderzijds.