Belangrijke stap in evalueren van regionale samenwerking IC’s

Hoe evalueer je de kwaliteit van samenwerking tussen IC’s in de regio opdat je die samenwerking kunt verbeteren? In opdracht van de NFU hebben onderzoekers van het Radboudumc dit het afgelopen jaar onderzocht. Met behulp van experts en belanghebbenden is consensus bereikt over een zevental indicatoren. De komende maanden wordt de indicatorenset uitgeprobeerd in twee IC-regio’s.

Belang regionale IC-samenwerking groeit
Door de regionalisering van de zorg wordt de samenwerking tussen IC’s in de regio steeds belangrijker. De regionale samenwerking tussen IC’s krijgt steeds meer vorm sinds de intrede van de kwaliteitsstandaard 'Organisatie van Intensive Care' (2016) waarin aanbevelingen staan over regionale samenwerking en het vormen van IC-netwerken. Daarnaast heeft de coronapandemie de regionale samenwerking een verdere boost gegeven.

Zo’n beperkte set van indicatoren voor het evalueren van de kwaliteit van regionale samenwerking kan IC-netwerken verder helpen om de IC-zorg in de regio beter en doelmatiger te maken. Landelijke consensus over wat geschikte indicatoren hiervoor zijn ontbreken echter nog.

Delphi-studie resulteert in consensus over zeven indicatoren
Als deelproject binnen het ZIRE experiment hebben onderzoekers van het Radboudumc, in opdracht van de NFU, een zogenaamde Delphi-studie uitgevoerd. Allereerst zijn alle mogelijke indicatoren in kaart gebracht. Vervolgens is via herhaalde ondervraging van een groep van ongeveer 50 deskundigen en belanghebbenden toegewerkt naar overeenstemming over de meest geschikte indicatoren. Belangrijke criteria voor inclusie waren: haalbaarheid, relevantie en actiegerichtheid. Met andere woorden: netwerken moeten de indicatoren echt kunnen gebruiken om hun samenwerking te evalueren en waar nodig te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een uiteindelijke set van zeven indicatoren. Eén daarvan is bijvoorbeeld het aantal en typen ingevoerde verbeteracties naar aanleiding van regionale kwaliteitsbesprekingen.

Pilot naar gebruik van indicatorenset
De gekozen indicatoren zijn bekrachtigd door een groep van projectadviseurs met gezag binnen en kennis van het IC-domein. De indicatorenset geeft verder richting aan het evalueren en verbeteren van regionale IC-samenwerking, maar is zeker niet in beton gegoten. De set wordt de komende maanden in twee IC-netwerken getest en indien nodig aangescherpt. De centrale vraag in deze pilot is: wat is er nodig om de indicatoren succesvol te implementeren? De pilot vindt plaats in de regio Nijmegen en omstreken. Een tweede regio wordt nog nader bepaald.  

Het projectteam bestaat uit, Gijs Hesselink, Marieke Zegers, Rutger Verhage en Hans van der Hoeven, allen verbonden aan Radboudumc.