Acht IC-afdelingen gaan zinvol registreren

In navolging van de intensive care-afdeling van het Radboudumc gaat een netwerk van acht IC-afdelingen zinvol registreren. Ze beperken hun registratie tot een kernset van zestien zinnige indicatoren. Zo komt er meer ruimte om samen gericht te werken aan daadwerkelijke kwaliteitsverbetering. Dit vervolgexperiment ZIRE (Zinvolle Registratie) is onderdeel van het NFU- programma Anders Verantwoorden en loopt tot mei 2023. Om dan de resultaten in kaart te kunnen brengen, is gestart met een nulmeting.

“Met ZIRE willen we van wantrouwen naar vertrouwen. Het kwaliteitsdenken wordt dan niet meer bepaald door een reeks indicatoren, maar door wat een team op het gebied van kwaliteit wil bereiken. Van daaruit kijken we hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen en wat we daarvoor nodig hebben”, aldus Marieke Zegers die als onderzoeker betrokken is bij ZIRE.

Naar één kwaliteitsniveau
Vanuit die gedachte kwam de IC van het Radboudumc de afgelopen jaren tot een kernset van zestien zinvolle indicatoren in plaats van de ruim honderd verplichte indicatoren. Voorbeelden van deze indicatoren zijn het aantal heropnames, sterftecijfers, decubitus, lijninfecties, patiënt- en familie-ervaringen en langtermijnuitkomsten na een IC-opname. Intensivist Rutger Verhage: “Nu gaan we kijken of die kernset ook in de regioziekenhuizen werkt. We werken veel meer samen en willen dat een patiënt op het juiste IC-bed komt. Dichtbij als het kan, en verder weg als het moet. Dan is het belangrijk dat de patiënt in ieder ziekenhuis dezelfde kwaliteit van zorg ervaart. Door dezelfde indicatoren te hanteren, kunnen we van elkaar leren en aan hetzelfde kwaliteitsniveau werken.” Daarbij benadrukt Rutger dat de kernset vloeibaar is en er natuurlijk ook andere keuzes mogelijk zijn.

Focus op verbetering
Na de zomer starten de IC-afdelingen in de regio met de compacte kernset. En minstens even belangrijk, dan gaan de IC’s ook regionaal samenwerken aan kwaliteit en van elkaar leren. Marieke: “We willen de focus echt leggen op verbeteren. Data geven inzicht in wat we van elkaar kunnen leren. We merken nu al dat IC-verpleegkundigen graag met elkaar willen uitwisselen wat ze doen op het gebied van pijnmanagement, voeding en infectiepreventie. Als het gesprek gaat over hoe je concreet nog betere kwaliteit kunt realiseren, dan staat iedere zorgprofessional daarvoor open.”
Tijdens de coronacrisis hebben de IC’s meer dan ooit samengewerkt, informatie  en patiënten uitgewisseld. Marieke: “We waren van elkaar afhankelijk wat betreft bedden en wisselden kennis en protocollen uit om een nieuwe ziekte eigen te maken.” De timing om juist nu intensiever samen te werken aan kwaliteit is dus perfect.

Maatschappelijke dialoog
Ook deels ingegeven door de ervaringen in de coronacrisis is het plan om het gesprek over (de kwaliteit van) de IC-zorg te verbreden en de maatschappij hierbij te betrekken. “We willen met verschillende stakeholders, zoals burgers, patiënten(organisaties), de IGJ en zorgverzekeraars, in gesprek gaan over de IC-zorg”, licht Rutger toe. “We willen een realistisch beeld geven van wat we op de IC kunnen doen voor patiënten en wat we niet (meer) kunnen doen. Wanneer is IC-zorg zinvol en hoever willen en kunnen we gaan? Kwaliteit van leven is een belangrijk kwaliteitsaspect en hangt vaak nauw samen met een IC-opname.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Radboudumc voert dit project samen uit met  Bernhoven, CWZ, Maastricht UMC+, Maasziekenhuis Pantein, Rijnstate, Rivierenlandziekenhuis, SKB Winterswijk en Slingeland Ziekenhuis.
Het experiment ZIRE (Zinvolle Registratie) is onderdeel van het programma Anders Verantwoorden van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg.