“All change happens at the frontline”

Aldus Brent C. James, chief quality officer van Intermountain Healthcare, samenwerkingspartner van het consortium en gastheer voor het werkbezoek dat een delegatie van bestuurders, zorgprofessionals en onderzoekers van de samenwerkende umc's in Salt Lake City bracht (10-13 juli). Een kernbericht over de bevindingen van dit werkbezoek, georganiseerd vanuit het programma Sturen op Kwaliteit van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg

In Intermountain Healthcare krijgen clinici maandelijks actuele data over hun zorguitkomsten en brengen op geleide van gevonden variatie verbeteringen aan in de zorg. Dat is de kern van het uitmuntende kwaliteitssysteem van Intermountain Healthcare. Clinici selecteren daartoe zelf de relevante indicatoren, specifiek voor de groep patiënten die zij behandelen. Op dit moment zijn er 104 verschillende diagnosegroepen onderscheiden. Voor elk van deze patiëntengroepen zijn dus specifieke uitkomstdata beschikbaar om te leren en te verbeteren.

Indicatoren

Intermountain past een vaste systematiek toe om de relevante indicatoren te identificeren. Het begint met een flowchart om een duidelijk beeld van het betreffende proces te creëren. Aan de hand van deze flowchart worden optimale meetpunten bepaald voor:

  • Procesgegevens, in het bijzonder over keuzes die ongewenste variatie te weeg kunnen brengen
  • Klinische uitkomst, waaronder passend gebruik, complicaties, therapeutische uitkomst
  • Kostenuitkomst, waaronder gebruikskosten en gespendeerde tijd
  • Patiëntervaring, met o.m. comfort metingen

Dit leidt bijvoorbeeld in het geval van longontsteking tot 50 meetpunten die in het EPD worden vastgelegd.

Registratie

De data worden routinematig in het primaire proces vastgelegd (registratie aan de bron ‘avant la lettre’). Bijna alle gegevens worden aandoeningsspecifiek geregistreerd en geanalyseerd. Doordat de zorgprofessionals er actief mee aan verbetering werken, wordt de registratie niet als een last ervaren.

Terugkoppeling aan het klinisch team en stuurinformatie

In de maandelijkse rapportage komt in ieder geval de informatie terug die correspondeert met de jaardoelen van het zorgprogramma en de zogenoemde Board Goals, welke door het ziekenhuisbestuur zijn vastgesteld. Er is ruimte voor extra analyses als het interprofessionele developmentteam verbeterkansen vermoedt. Deze fijnmazige data vormen tevens de basis voor een strenge selectie van stuurinformatie voor ziekenhuisbestuur en -management.

Governance

De leiding en verantwoording van (groepen van) zorgprogramma’s is in handen van interprofessionele committees en werkgroepen. De leden zijn in een corporate Advanced Training Program opgeleid in het gebruik van data voor reflectie op en verbetering van de zorgverlening: ‘Reducing variation drives quality up over the whole system’. Alleen voor nadrukkelijke (individuele) bijsturing van achterblijvers treedt de ziekenhuisdirectie op. Het ziekenhuisbestuur bekrachtigt jaarlijks de doelstellingen op voorstel van de programmacommittees en stelt enkele Board Goals vast. In sturing en verantwoording hebben de laatste een grotere ‘hardheid’.

Hiermee kan de kracht van het Intermountain managementsysteem worden samengevat zoals die naar voren kwam in het NFU-werkbezoek van 9 tot 13 juli. Het leverde een verdieping op van inzichten uit de NFU Invitational Conference ‘Organizing for Improvement’, London, april 2017. Over de opgedane ervaringen wordt een tijdschriftpublicatie voorbereid. De inspiratie wordt benut in de versterking van Topaas, het meerjarenplan van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, in het bijzonder het programma Sturen op Kwaliteit. Dit onder meer in de visievorming binnen dit programma; lees meer in de interimrapportage over de voortgaande dialoog onder en met bestuurders.

Delegatie

De delegatieleden van links naar rechts: prof. dr. Rijk Gans (UMCG), dr. Nico van Weert (NFU-consortium Kwaliteit van Zorg), drs. Roos Trooster (NFU-consortium Kwaliteit van Zorg), prof. dr. Job Kievit (LUMC), prof. dr. Ate van der Zee (UMCG), prof. dr. Piet ter Wee (VUmc), dr. Brent James (Intermountain Healthcare), prof. dr. Jan Hazelzet (Erasmus MC), dr. Helen Mertens (MUMC+), dr. Hub Wollersheim (Radboudumc). Prof. dr. Niek Klazinga (AMC) nam op afstand deel aan een deel van de sessies; prof. dr. Kees Ahaus (UMCG) droeg bij aan de voorbereiding van het werkbezoek en draagt bij aan de follow-up.